Provozovatel internetového obchodu SKINUP.cz – Radoslav Blaha, se sídlem ve Starém Městě, Svatovítská 1543,686 03, vedený odpovědnou osobou – identifikační číslo: 05329833, není plátcem DPH, zapsán v živnostenském rejstříku na Městském úřadě Uherské Hradiště, (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Neregistrovaný uživatel

1. Rozsah zpracování

Při nákupu zboží nebo služeb nabízeným provozovatelem na internetových stránkách skinup.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní čilo a e-mailová adresa. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k realizaci obchodu mezi uživatelem a provozovatelem. Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

2. Účel zpracování

Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách skinup.cz.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.

3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek skinup.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679. Provozovatel neprovádí profilování uživatele.

5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Předávání třetím osobám

Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám.

7. Předávání do 3. zemí

Provozovatel portálu skinup.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí.

8. Kupující

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů skinup.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:

a) požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
b) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
c) podat stížnost u dozorového úřadu;

Souhrn košíku

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

Nakupovat
Search for: